Αρμενόπτερα, Σκόπελος

 

Η εταιρεία

Η Landmacon ΑΕ παρέχει υπηρεσίες, μελέτης, κατασκευής, τεχνικού συμβούλου, συντήρησης πρασίνου καθώς και περιβαλλοντικών έργων . Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα όπως επίσης, πρόσφατα, και στο εξωτερικό. Η επιτυχία έγκειται στη διασταύρωση του ορθού σχεδιασμού με την παράλληλη τεχνογνωσία μέσω της πολυετούς εμπειρίας στο χώρο του πρασίνου.

Στόχος, για την εταιρεία αποτελεί η παροχή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας οικοδόμησης τοπίων. Το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει από τη σύλληψη  της ιδέας μέχρι την εφαρμογή σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδιασμού, προσφέροντας ένα λειτουργικό και  αισθητικό αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες  των πελατών. 

 

Δείτε τα κυριότερα έργα της εταιρείας εδώ

 

Πιστοποιήσεις

Η Landmacon στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης.

  • Πιστοποιημένο σύστημα οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012. κατά το οποίο δίνεται έμφαση στον περιορισμό/ εξάλειψη όλων των επικίνδυνων καταστάσεων που προκύπτουν κατά τις δραστηριότητες της εταιρείας που περιλαμβάνουν μεταφορά υλικών και προσωπικού.

  • Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008, που έχει στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

  • Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BSOHSAS18001:2007, με στόχο τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στους χώρους εργασίας καθώς και την ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των επικίνδυνων συμβάντων.

  • Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO14001:2004, μέσω του οποίου καθορίζονται οι προδιαγραφές των υλικών (αναλώσιμα) που χρησιμοποιούνται και οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων.

Το προσωπικό

 

Η ομάδα της LANDMACON είναι άρτια εκπαιδευμένη και εξειδικευμένη, περιλαμβάνοντας προσωπικό διαφορετικού επιστημονικού υποβάθρου με στόχο την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε περίπτωσης. Διαθέτει επίσης πλήρη εξοπλισμό για την άρτια εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών (γερανός, κλαδοτεμαχιστής, γεωργικοί ελκυστήρες κλπ.)

  • Γεωπόνοι, Μηχανικοί, Συντηρητές πρασίνου, Χειριστές μηχανημάτων και εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο σε εργασίες πρασίνου, συνεργάζονται, επιδιώκοντας τον σχεδιασμό τοπίων μιμούμενων και σεβόμενων των γραμμών του φυσικού περιβάλλοντος.

  • Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού, σε γενικά και ειδικά θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου. Η εκπαίδευση αφορά οδηγίες εργασίας, ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  ως προς  τη χρήση φαρμάκων και διαχείριση αποβλήτων, καθώς επίσης ενημέρωση και εξοικείωση καινούριων υλικών και μηχανημάτων.

Μας εμπιστεύονται

© 2016 by Trademark.
Proudly created with Wix.com

Phone: +30 210 7474 076 
Fax: +30 210 7474 077 
 

info@landmacon.gr

 

48, Plapouta ave., 14122, Neo Iraklio , Greece

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon